No Widgets found in the Sidebar
25 giống chó nếu bạn thích loại chó to bự

#1. Chó săn vịnh Chesapeake

Cân nặng: 55-80 pounds

#2. Giống chó Curly-Coated Retriever

Cân nặng: 60-95 pounds

#3. Giống chó Dalmatian

Cân nặng: 45-70 pounds

#4. Giống chó Doberman Pinscher

Cân nặng: 60-100 pounds

#5. Giống chó English Foxhound

Cân nặng: 60-75 pounds

#6. Giống chó English Setter

Cân nặng: 45-80 pounds

#7. Giống chó Flat-Coated Retriever

Cân nặng: 60-70 pounds

#8. Giống chó German Shepherd

Cân nặng: 50-90 pounds

#9. Giống chó German Shorthaired Pointer

Cân nặng: 45-70 pounds

#10. Giống chó German Wirehaired Pointer

Cân nặng: 50-70 pounds

#11. Chó săn Giant Schnauzer

Cân nặng: 55-85 pounds

#12. Giống chó Golden Retriever

Cân nặng: 55-75 pounds

#13. Giống chó Gordon Setter

Cân nặng: 45-80 pounds

#14. Giống chó Greyhound

Cân nặng: 60-70 pounds

#15. Giống chó Irish Setter

Cân nặng: 60-70 pounds

#16. Giống chó Irish Water Spaniel

Cân nặng: 45-70 pounds

#17. Giống chó Komondor

Cân nặng: 80-100 pounds

#18. Giống chó Labrador Retriever

Cân nặng: 60-100 pounds

#19. Giống chó Old English Sheepdog

Cân nặng: 45-70 pounds

#20. Giống chó Poodle

Cân nặng: 40-75 pounds

#21. Rhodesian Ridgeback

Cân nặng: 70-85 pounds

#22. Giống chó Saluki

Cân nặng: 40-60 pounds

#23. Giống chó Siberian Husky

Cân nặng: 35-60 pounds

#24. Giống chó Vizsla

Cân nặng: 45-60 pounds

#25. Giống chó Weimaraner

Cân nặng: 55-90 pounds

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode