No Widgets found in the Sidebar

          Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn gặp được quý nhân phù trợ. Vậy quý nhân của 12 con giáp là ai?

1. Tuổi Chuột
Do Tý, Sửu nằm trong Lục Hợp và Thân, Tý, Thìn nằm trong Tam Hợp, nên tuổi Trâu, Khỉ, Rồng là quý nhân của những người tuổi Chuột.
Quý nhân: Tuổi Trâu, Khỉ, Rồng.
Hướng may mắn: Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam.

2. Tuổi Trâu
Do Tý, Sửu nằm trong Lục Hợp và Tỵ, Dậu, Sửu nằm trong Tam Hợp, nên tuổi Chuột, Gà, Rắn là quý nhân của những người tuổi Trâu.
Quý nhân: Tuổi Chuột, Gà, Rắn.
Hướng may mắn: Bắc, Tây, Đông Nam.

3. Tuổi Hổ
Do Dần, Hợi nằm trong Lục Hợp và Dần, Ngọ, Tuất nằm trong Tam Hợp, nên tuổi Lợn, Ngựa, Chó là quý nhân của người tuổi Hổ.
Quý nhân: Tuổi Lợn, Ngựa, Chó.
Hướng may mắn: Tây Bắc, Nam.

4. Tuổi Mèo
Do Mão, Tuất nằm trong Lục Hợp và Hợi, Mão, Mùi nằm trong Tam Hợp nên tuổi Chó, Lợn, Dê là quý nhân của người tuổi Mèo.
Quý nhân: Tuổi Chó, Lợn, Dê.
Hướng may mắn: Tây Bắc, Tây Nam.
5. Tuổi Rồng
Do Thìn, Dậu nằm trong Lục Hợp và Thân, Tý, Thìn nằm trong Tam Hợp, nên tuổi Gà, Chuột, Khỉ là quý nhân của người tuổi Rồng.
Quý nhân: Tuổi Gà, Chuột, Khỉ
Hướng may mắn: Tây, Bắc, Tây Nam.

6. Tuổi Rắn
Do Tỵ, Thân nằm trong Lục Hợp và Tỵ, Dậu, Sửu nằm trong Tam Hợp, nên tuổi Khỉ, Gà, Trâu là quý nhân của tuổi Rắn.
Quý nhân: tuổi Khỉ, Gà, Trâu.
Hướng may mắn: Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

7. Tuổi Ngựa
Do Ngọ, Mùi nằm trong Lục Hợp và Dần, Ngọ, Tuất nằm trong Tam Hợp, nên tuổi Dê, Hổ, Chó là quý nhân của tuổi Ngựa.
Quý nhân: tuổi Dê, Hổ, Chó.
Hướng may mắn: Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

8. Tuổi Dê
Do Ngọ, Mùi nằm trong Lục Hợp, Hợi, Mão, Mùi nằm trong Tam Hợp, nên tuổi Ngựa, Lợn, Mèo là quý nhân của người tuổi Dê.

Quý nhân: tuổi Ngựa, Lợn, Mèo.
Hướng may mắn: Nam, Tây Nam, Đông.

9. Tuổi Khỉ

Do Thân, Tỵ nằm trong Lục Hợp, Thân, Tỵ, Dần nằm trong Tam Hợp nên tuổi Rắn, Chuột, Rồng là quý nhân của người tuổi Khỉ.
Quý nhân:  tuổi Rắn, Chuột, Rồng.
Hướng may mắn: Đông Nam, Bắc.

10. Tuổi Gà

Do Thìn, Dậu nằm trong Lục Hợp, Tỵ, Dậu, Sửu nằm trong Tam Hợp, nên những người tuổi Rồng, Rắn, Trâu là quý nhân của những người tuổi Gà.
Quý nhân: tuổi Rồng, Rắn, Trâu.
Hướng may mắn: Đông Nam, Đông Bắc.

11. Tuổi Chó

Do Mão, Tuất nằm trong Lục Hợp, Dần, Ngọ, Tuất nằm trong Tam Hợp nên tuổi Mèo, Hổ, Ngựa là quý nhân của những người tuổi Chó.
Quý nhân: tuổi Mèo, Hổ, Ngựa.
Hướng may mắn: Đông, Đông Bắc, Nam.

12. Tuổi Lợn

Do Dần, Hợi nằm trong Lục Hợp, Hợi, Mão, Mùi nằm trong Tam Hợp nên tuổi Hổ, Mèo, Dê là quý nhân của những người tuổi Lợn.
Quý nhân: tuổi Hổ, Mèo, Dê.
Hướng may mắn: Đông Bắc, Đông, Tây Nam.

By admin

Dark mode