No Widgets found in the Sidebar
Bát quái là 8 quẻ trong Kinh dịch: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Trong số này có 4 quẻ thuộc Đông tứ trạch là Chấn, Tổn, Khảm, Ly. Và 4 quẻ thuộc Tây tứ trạch là: Càn, Đoài, Cấn, Khôn.
bat quai la gi

Tính chất của ngôi nhà được xác định theo “ Bát quái – Ngũ Hành – Phương Vị”. Nếu muốn biết con người hợp với loại nhà nào thì phải căn cứ vào “năm sinh”.
Từ năm sinh, ta tính số dư như sau:
Ví dụ sinh năm 1953, ta lấy hai số cuối là d=53

  • Với Nam giới, Số dư được tính bằng (100-d):9
  • Với Nữ giới, Số dư được tính bằng (d-4):9.
  • Nếu chia hết thì coi như số dư =9.

Từ ví dụ trên, ta tính được số dư của Nam giới là 2, số dư của Nữ là 4

Nhất khảm – nhì khôn – tâm chấn – tứ tốn – ngũ trung – lục càn – thất đoài – bát cấn – cửu ly

cung theo tuoi

By admin

Dark mode